Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

Medijacija je: alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice,
posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

 

Medijator je specijalno obučena osuba (neutralna strana) za posredovanje u konfliktima (medijacija).

Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese dok ne zadovolje potrebe koje su izazvale sukob, i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvaltljivo za obe strane. 

Medijatori su nezavisni i nepristrasni, ali ukoliko se posumnja u njihovu nepristrasnost mogu da ga izuzmu iz postupka ili prekinu medijaciju. Ipak, ukoliko medijator smatra da postupak medijacije ne ide željenim tokom i da je necelishodan, isti može prekinuti.

Medijatori imaju pravo na nagradu koju ugovara sa strankama u trenutku potpisivanja Sporazuma o pristupanju medijaciji.