Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

 

Na osnovu čl. 40 i 42. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Službeni glasnik RS", br. 55/2014) i čl. 2, 3. i 4. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje ("Službeni glasnik RS", br. 55/2014), a u vezi sa članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Službeni glasnik RS", br. 55/2014).Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

  • Da je poslovno sposobno
  • Da je državljanin Republike Srbije
  • Da je završilo osnovnu obuku za posrednika
  • Da ima visoku stručnu spremu
  • Da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
  • Da ima dozvolu za posredovanje
  • Da je upisano u Registar posrednika