Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

Tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa.

Ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu.

Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum.

Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestvovati u njegovoj pisanoj izradi.

U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora jeftinije je od 35-60%.

 

Medijaciji se može pristupiti: pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka